Fagerheim
Fagerheim og Falkensten skolekorps
 • Om oss    • Hva skjer    • Kontakt oss    • Instrument og uniform    • Loppemarked    • Lenker     • Gjestebok  

 

 

   Om oss
    - Vedtekter 2011
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 238 767

 

 

 
Vedtekter 2011
 

§1. Organisasjon

Fagerheim skolekorps er stiftet i 1923. Korpset endret navn til Fagerheim og Falkensten skolekorps i 1998. Korpset står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF).

 

§2. Formål

Fagerheim og Falkensten skolekorps har som formål å fremme interesse for og utøvelse av musikk blant medlemmene, samt medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap.

 

§3. Oppgaver

Fagerheim og Falkensten skolekorps skal

 • Sørge for opplæring av korpsmedlemmene i musikkteori, og oppøve ferdigheter på korpsinstrumenter og i samspill.
 • Arbeide for å fremføre god musikk på hjemstedet og ellers.
 • Hvis det er interesse for det, drive aktiviteter som mindre samspillgrupper, drill og lignende.

 

§4. Medlemskap

 • Aspiranter, musikanter, miniaspiranter, drillere og deres foresatte opptas som familiemedlemmer av korpset med de plikter og rettigheter som dette medfører.
 • Aldersbestemmelser for korpsmedlemmer følger NMFs regler.
 • Utmeldinger skal skje skriftlig, og fratreden skal skje ved skoleårets slutt. Styret kan gi dispensasjon etter skriftlig søknad. Ved utmeldelse før skoleårets slutt skal resten av årskontingenten innbetales før utmeldelse godtas.
 • Medvirkning i amatørkorps eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter kan tillates etter nærmere regler som utarbeides av styret.

 

§5. Plikter

 • ASpiranter, musikanter, miniaspiranter og drillere plikter å møte i rett tid til øvelser og oppdrag såfremt ikke gyldig grunn til fravær foreligger. Regler om fravær fastsettes av styret. Følgende skal varsles om fraværet:
  • Til instruksjonstime - instruktøren
  • Til fellesøvelse - dirigenten
  • till opptreden og andre arrangementer - dirigent og korpsleder
 • Medlemmene plikter å holde utlånte instrumenter og annet korpsutstyr så som uniformer, notestativ ol i god stand. Foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skjødesløs behandling av korpsets eiendeler.
 • Alle skal til enhver tid gjøre sitt beste for at korpsets virksomhet blir best mulig til glede for dem selv og andre.
 • Alle plikter å følge de anbefalinger og påbud som gis av styret, dirigent og instruktører på best mulig måte.
 • Kontingenten skal betales i rett tid etter nærmere regler som fastsettes av styret.

 

§6. Kontingent

 • Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.
 • Kontingenten er helårig og forfaller hvert halvår.

 

§7. Arbeidet i korpset

 • Korpsets øvelser følger skoleåret med avbrudd av ferier.
 • Korpset kan etter behov deles i flere opplæringsgrupper
 • Korpsets tillitsvalgte velges for ett år av gangen

 

§8. Dirigenter og instruktører

Korpsets dirigent er ansatt i Horten Kulturskole. Ansvarsfordelingen mellom kulturskole, dirigent og korpsstyre reguleres av inngått rammeavtale.

Korpsets styre ansetter andre instruktører etter behov. Dtyret utarbeider instruks for disse.

 

§9. Årsmøtet

Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet. Medlemmer som ikke har fylt 12 år har tale- og forslagsrett. En foresatt kan møte for dem med tale-, forslags- og stemmerett. Medlemmer som har fylt 12 år har tale-, forslags- og stemmerett. Årsmøtet holdes i februar/mars måned. De som velges må være fylt 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap i NMF og ha sagt seg villig til å motta verv

Sakslisten skal inneholde følgende punkter:

 1. Årsmelding
 2. Regnskap
 3. Fastsettelse av kontingent
 4. Budsjett for kommende arbeidsår
 5. Innkomne forslag
 6. Valg

På årsmøtet velges styreleder direkte for ett år av gangen.

De andre vervene velges for 2 år, og man skal ved valgene påse at kun halvparten av styret er på valg.

Styret skal kontituere seg selv på første styremøte etter årsmøtet. Styret bør foruten styreleder bestå av korpsleder, sekretær, kasserer og minst to styremedlemmer. Korpsmedlemmene skal til enhver tid ha minst en representant i styret, fortrinnsvis en tillitsvalgt.

I tillegg til styret skal det velges 2 revisorer for 2 år av gangen.

Dessuten bør det velges for to år av gangen:

 • To varamedlemmer til styret
 • En materialforvalter
 • En uniformsansvarlig
 • Mnst fire medlemmer til loppekomiteen

Hvis forholdene gjør det nødvendig skal valgene være skriftlige.

Styreleder og kasserer har ikke stemmerett under godkjenning av regnskapet.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

 

§10. Vedtekter og oppløsning

Endringer i disse vedtektene kan kun fattes på ordinært årsmøte, og må være vedtatt med minst 2/3 flertall.

Oppløsning av korpset kan kun foretas av to følgende årsmøter, og må vedtas med minst 2/3 flertall. Ved oppløsning velges et styre på 3 medlemmer som skal forvalte korpsets eiendeler.

 

Vedtatt på årsmøte 10. mars 2011

 

 
Utskriftsvennlig versjon

 

 

Musikk + moro = korps!